FUNCIONS DEL CONSELL DE DELEGATSFUNCIONS DE L'ASSEMBLEA DE DELEGATS


  • Trametre informació als companys i companyes dels problemes i de les activitats del centre. 
  • Plantejar suggeriments i propostes de millora a la direcció o al consell escolar del centre. 
  • Col·laborar en l’organització d’activitats del centre, formant part d’una comissió d’activitats o bé ajudant a la persona de l’equip docent que en sigui responsable. 
  • Potenciar la participació de l’alumnat a la vida del centre. 
  • Entrar en contacte amb assemblees d’altres centres per tal de coordinar-se.

CONSTITUCIÓ DE L'ASSEMBLEA DE DELEGATS

  • Estarà formada pels delegats i delegades dels diferents cursos. També podran assistir a les seves reunions els sotsdelegats i les sotsdelegades, alhora o en el seu lloc.
  • Igualment en formaran part els representants de l’alumnat en el Consell Escolar del centre. Aquests representants en el Consell Escolar exerciran de “delegats/des del centre” i podran actuar com a portaveus de la Junta de delegats i delegades i al mateix Consell Escolar.
  • A l’assemblea també hi assistirà un representant de l’equip directiu del centre.
  • L’assemblea es constituirà al començament de cada curs escolar, una vegada realitzades les eleccions de delegats i delegades a cada grup i s’ acabarà quan finalitzi el curs escolar.
  • Si és necessari es poden constituir dues assemblees: una d’ESO i una altra de Batxillerat.