DRETS I DEURES DEL DELEGAT

FUNCIONS DEL DELEGAT

 • Assistir a les reunions de l’Assemblea o Consell de Delegats i participar en les seves deliberacions.
 • Exposar als òrgans de govern i de coordinació docent els suggeriments i reclamacions del grup al que representen.
 • Fomentar la bona convivència i la col·laboració entre l’alumnat.
 • Col·laborar amb el Tutor, els professors i l’equip directiu en els temes que afectin al bon funcionament del seu grup i del centre en general.
 • Fomentar l'adequada utilització del material i de les instal·lacions de l'institut.
 • Participar en la dinamització cultural i en la difusió d’activitats i iniciatives
 • Fomentar la participació en totes les activitats del centre (sortides, activitats extraescolars, fetes, etc.)
 • Participar en totes aquelles tasques que estableixi el Reglament d'Organització i Funcionament.

DRETS DEL DELEGAT

 • Ser escoltat pels Òrgans de Govern del Centre en els assumptes que així ho requereixin. 
 • Rebre informació d’allò que s’ha acordat a les reunions de Junta de Delegats, al Consell Escolar, etc...
 • No ser sancionats per l'exercici de les seves funcions.
  Dret a dimitir per raons justificades, previ informe raonat dirigit al tutor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada