EN CAS DE VAGA D'ESTUDIANTS...

 


La Normativa de Convivència del centre, aprovada pel consell escolar, regula el procediment a seguir quan hi ha una convocatòria de vaga o manifestació d'alumnes. D’acord amb la normativa vigent, a partir del tercer curs de l’ESO, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió, no tindran la consideració de falta d’assistència injustificada, sempre que es respecti el procediment d’actuació descrit a continuació: 

El consell de delegats 


 1. Es reunirà el consell de delegats per posar en comú la informació disponible sobre la convocatòria i per valorar si està o no justificada dins de l’àmbit escolar i si consideren oportú proposar-la a les classes. Si no és possible una reunió formal, els delegats intercanviaran la informació per altres canals de comunicació (whatsapp, correu electrònic...) 
 2. Cada delegat/da donarà informació sobre la vaga a la seva classe (quins sindicats fan la convocatòria, què es reivindica, etc. ) i proposarà una votació, respectant sempre el dret individual de cada alumne/a a adherir-s’hi o no. S'aixecarà acta d'aquesta reunió. Els delegats escriuran  el nom i cognoms i els NIF de tots els alumnes que s'hi volen adherir. [model d'acta de classe]
 3. El consell de delegats es reunirà per votar la decisió de fer vaga o no. Cada delegat serà el portaveu del resultat de la votació de la seva classe, votarà en nom de tot el grup. S'aixecarà acta de la reunió. A l'acta hi ha de constar: primer la data de la reunió i el nom dels assistents (especificant de quina classe en són delegats). I a continuació, qui convoca la vaga, la data que es portarà a terme, els motius pels quals està convocada i el resultat  la votació. [model d'acta de la reunió extraordinària del consell de delegats]
 4. Independentment del resultat, es farà arribar l'acta a direcció.
 5. S'ha d'entregar aquest document a direcció com a molt tard 48 hores abans del dia de la convocatòria (per exemple, si la vaga està convocada per un dijous, l'escrit es podrà lliurar a direcció com a molt tard el dilluns a última hora). 

La direcció del centre 


 1. Valorarà si el procediment s’ha seguit correctament, respectant els terminis establerts i si la convocatòria està justificada dins de l’àmbit escolar. 
 2. Redactarà una carta adreçada als pares i mares dels alumnes en què comunicarà la intenció de l’alumnat d’adherir-se a la convocatòria de manifestació o de vaga. 
 3. Aquesta carta portarà adjunta una autorització que hauran de signar els pares dels alumnes menors d’edat perquè els seus fills puguin participar en la vaga o manifestació. 
 4. Si hi ha més d'un dia de vaga, la directiva suggerirà als alumnes que només la secundin un dels dies, preferiblement el de les mobilitzacions. 

Els tutors i tutores


 1. Lliuraran una còpia de la carta als alumnes que hagin manifestat per escrit a la direcció del centre, dintre del termini establert, la seva intenció de seguir la convocatòria. 
 2. Recolliran els resguards amb les autoritzacions signades pels pares (alumnat menor d’edat). 
 3. Justificaran les faltes d’assistència dels nois i noies que han portat la justificació del pare.

L’alumnat 


 1. Segons la normativa del Departament d’Ensenyament, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO queda exclòs de participar en aquest tipus de convocatòries i sempre haurà d’assistir a classe amb normalitat. 
 2. En el cas de 3r i 4t d’ESO i batxillerat els alumnes menors d’edat que vulguin participar en la vaga o sortir del centre per assistir a una manifestació, hauran de lliurar al seu tutor/a l’autorització signada pels seus pares. 
 3. Els alumnes majors d’edat rebran la carta elaborada per direcció però no caldrà que tornin al tutor/a l’autorització signada pels seus pares. 
 4. Els alumnes que faltin a classe per participar en una vaga o manifestació hauran d’assumir no haver rebut els ensenyaments que s’hagin pogut impartir durant la seva absència. És a dir, si el professor ha avançat temari hauran de demanar els apunts, exercicis etc.
 5. Encara que la majoria hagi acordat secundar la vaga, si un alumne no en vol fer pot assitir a classe amb normalitat.

Els pares i les mares 


 1. Hauran de signar l’autorització si volen donar permís perquè el seu fill/a menor d’edat participi en la vaga o manifestació. 
 2. En signar l’autorització els pares es fan responsables de la no assistència a l’institut del seu fill/a durant la jornada reivindicativa. 
 3. Si no donen permís, poden comprovar a Ieducació si el seu fill ha assistit a classe o no. 
 4. Els pares poden donar permís per fer tots els dies de vaga, tot i que la directiva n’hagi proposat només un. 

El professorat 

 1. El professorat, com és habitual, passarà llista cada hora de classe per registrar quins alumnes falten. 
 2. Sempre que sigui possible, es realitzaran les activitats lectives previstes, es farà classe amb normalitat. L’alumnat que hagi faltat amb motiu de la vaga assumirà no rebre els ensenyaments que s’hagin pogut impartir durant la seva absència. 
 3. Si el dia de la vaga hi ha programada alguna activitat avaluable (examen, recuperació, lliurament de treballs, etc.), el professor pot decidir canviar la data d’aquesta activitat o no. En tot cas, el professor pot canviar-la si ho creu oportú, si s’ha respectat el procediment d’actuació previst i, per tant, les absències de l’alumnat es consideraran justificades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada